Vedtægter for

BC Vejle – Funktionel Træning

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”BC Vejle – Funktionel Træning” og har hjemsted i Vejle Kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at udbrede og fremme lysten til udøvelse af fitnessformen funktionel træning og personlige aktivitetsudfordringer. Formålet er endvidere at skabe rammer og interesse for lokalt samvær og sociale aktiviteter for alle, med henblik på at stimulere folkesundheden.

§3 Medlemskab

Alle der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

Medlemskab forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen. Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent som udgangspunkt ikke. Kassereren kan, i samråd med den øvrige bestyrelse, i særlige tilfælde beslutte at refundere forudbetalt kontingent.

Personer under 15 år kan indmeldes på særlige vilkår med forældres accept. Bestyrelsen afgør om der skal oprettes særlige hold rettet mod personer under 15 år.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer midlertidigt (karantæne) eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. Kontingent tilbagebetales ikke ved eksklusion.

§4 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen og skal afholdes mindst én gang om året inden udgangen af regnskabsårets første kvartal.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske på foreningens facebook side, eller tilsvarende som bruges til primære kommunikationsmiddel, med mindst 14 dages varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsesformanden senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn. Dog har intet medlem mere end én stemme.

Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal, med undtagelse af foreningens ophør som skal ske på en ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændring der skal besluttes med 2/3 flertal.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog skal ønske om skriftlig afstemning imødekommes.

Generalforsamlingens dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger fra bestyrelsen
  3. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget, herunder kontingentfastsættelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse (og suppleanter)
  7. Valg af revisor (og suppleant)
  8. Eventuel

Bestyrelsen er ansvarlig for referat.

Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

§5 Bestyrelsen

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen.

Bestyrelsesformanden er på valg i lige år, næstformand og kasserer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer. For at blive bestyrelsesmedlem skal man være fyldt år 18 år.

Bestyrelsen skal konstituere dig med posterne: formand, næstformand og kasserer. Der skal vælges op til 2 suppleanter som er på valg hvert år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen er til stede.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til som på vegne af bestyrelsen kan varetage enkelte poster.

§ 6 Regnskab

Regnskabsåret går fra 1.1 – 31.12.

Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde en oversigt over indtægter, udgifter og status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

Kassereren kan disponere over foreningens konto. Bestyrelsen kan efter eget valg få spørgefuldmagt til kontoen.

§7 Tegnings- og dispositionsret

Foreningen tegnes af bestyrelsesformand i forening med kassereren, eller ved en af disses forfald, sammen med næstformanden.

Bestyrelsen kan uddelegere fuldmagter.

Foreningen hæfter alene ved sin formue for de forpligtelser, som den lovlige ledelse pådrager den. Bestyrelsens medlemmer hæfter således ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§8 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan foretages ved enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling og når mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§9 Forenings ophør

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en ekstraordinære generalforsamling med dette ene beslutningspunkt på dagsordenen og med mindst 2/3 flertal for forslaget. I tilfælde af foreningens ophør betales først eventuel gæld.

I tilfælde at ophør fastsættes på samme ekstraordinære generalforsamling, hvilken almennyttig eller almenvelgørende formål overskydende midler skal doneres til.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3.4.2022 med ændringer efter ekstraordinær generalforsamling den 11.5.2022

Du kan downloade foreningens vedtægter ved at klikke her

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.